درباره ما

داستان ما…

همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع سود سازمان ما هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد . در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع سود سازمان ما هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد . در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان …

ماموریت ما …

همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع سود سازمان ما هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد . در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع سود سازمان ما هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد . در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان …

تاریخچه سی کلاب

نمایانگر قدمت و برتری

راه اندازی سی کلاب

بیشتر بخوانید

راه اندازی سی کلاب

بیشتر بخوانید

راه اندازی سی کلاب

بیشتر بخوانید

راه اندازی سی کلاب

بیشتر بخوانید

راه اندازی سی کلاب

بیشتر بخوانید

راه اندازی سی کلاب

بیشتر بخوانید

راهکارهای سی کلاب

ما برای تمام اصناف راهکار داریم

مشاوره و توسعه کسب و کار

همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع …

مشاهده بیشتر …

0

عضو باشگاهی

0

باشگاه راه اندازی شده

0

سال سابقه فعالیت

0

اولین نرم افزار باشگاه مشتریان ایران


سرمایه اصلی کسب و کارتان، اطلاعات شما، مشتریان شما و اطلاعات مشتریان شماست…

علیرضا جعفری

موسس و مدیرعامل سی کلاب

برگزاری دوره آموزش وفاداری مشتری

زمستان 99برج میلاد تهران

برای ثبت نام کلیک کنید